Mitä puheterapia on?

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää:

 • tutkimukset
 • kuntoutuksen suunnittelun ja järjestämisen
 • yksilö- ja /tai ryhmäterapian
 • vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjauksen ja konsultoinnin
 • puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelun ja ohjauksen
 • kommunikaation apuvälinepalvelut ja niihin liittyvän ohjauksen

Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä.

Keskeisenä lähtökohtana on hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä. Terapian alkaessa tehdään yksilöllinen terapiasuunnitelma. Terapiasuunnitelma perustuu aina puheterapeuttiseen tutkimukseen tai arvioon, jonka on tehnyt joko lähettävä tai kuntouttava puheterapeutti tai molemmat yhdessä. Toimintatavoista ja ajallisista tavoitteista sovitaan yhdessä asiakkaan tai hänen omaistensa kanssa. Monissa puhehäiriöissä terapia on pitkäaikaista. Varhain aloitettu, riittävän tiivis puheterapia antaa parhaan tuloksen.

Puheterapeutin työn kohteena voivat olla seuraavien osa-alueiden vaikeudet:

 • puhe
 • kieli
 • kommunikaatio
 • ääni
 • lukeminen ja kirjoittaminen

Lapset tarvitsevat puheterapiaa monista syistä. Joskus yksittäisen äänteen, tavallisimmin R- tai S-äänteen oppiminen vie aikaa. Silloin sitä voi olla tarpeen puheterapialla jouduttaa. Hankalimmillaan kielen- ja puheenkehitys on siinä määrin poikkeavaa, että tiivis puheterapeuttinen kuntoutus on tarpeen useiden vuosien ajan. Tällaisissa tapauksissa puheterapian tarpeen määrittelee sairaalan moniammatillinen työryhmä ja sen kustantaa yleensä Kela. Puheterapiaa tarvitsevat siis hyvin monenlaiset lapset joko normaalia kehitystä tukemaan tai poikkeavaa kehitystä kuntouttamaan.

Mitä hyötyä puheterapiasta on?

Jos lapsen kielenkehitys viivästyy tai hänellä on ymmärtämisen ja/tai puheenkehityksen vaikeuksia, ne haittaavat kaikkea muuta kehitystä. Sosiaaliset suhteet eivät pääse kehittymään puuttuvan kommunkointikeinon vuoksi. Lapsi syrjäytyy helposti, ellei tule ymmärretyksi ja hän turhautuu alkaen käyttäytyä ei-toivotulla tavalla. Kouluiässä hänellä on suuri riski saada myös oppimisvaikeuksia. Varhainen puheterapeuttinen kuntoutus on tärkeää, jotta kehitystä voidaan tukea silloin, kun sen aika on ja kun kouluikään on vielä matkaa. Lisäksi lapsi voi saada tarvittavia puhetta tukevia tai korvaavia kommunikointikeinoja avukseen ennen kuin oma puhe vielä riittää tyydyttämään ilmaisun tarpeen tai puheen ymmärtämisessä on vielä puutteita.

Mitä terapiassa tehdään?

Puheterapiassa harjoitellaan lapselle hankalia asioita turvallisesti tutun puheterapeutin kanssa käyttäen leikkiä oppimiskeinona. Sen lisäksi puheterapeutti ohjaa vanhempia, päiväkotia ja muita lapsen lähipiiriin kuuluvia ihmisiä asioissa, jotka heidän on otettava huomioon kommunikoidessaan lapsen kanssa ja osallistuessaan lapsen kuntoutukseen omalta osaltaan. Näin hekin osallistuvat lapsen kehityksen tukemiseen.

Kuinka pitkään lapsen pitää käydä puheterapiassa?

Puheterapian kesto määräytyy ongelmien vaikeusasteen mukaan. Jos on kyse vaikeista ja pitkäaikaista kuntoutusta vaativista onglemista, puheterapia voi kestää vuosia ja sen tiheys määritellään esim. 1-2 kerraksi viikossa. Lievemmissä tilanteissa voi riittää yksi ohjaus- tai konsultaatiokäynti.